สมาพันธ์เอสเอ็มอี ภาคตะวันออก


2019-10-06 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 837

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นการรวมตัว ของกลุ่มผู้ประกอบการ ในทุกรูปแบบ ทั้งสมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวม ของผู้ประกอบการไทย และเป็นพลัง ในการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการไทย สามารถที่จะก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโต ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก ที่ผันผวนในปัจจุบัน

ปรากฏการณ์สำคัญของ SME ที่จะรวมตัวกันโดยเสรี ไม่ว่าจะเข้าร่วม ในนามของสมาคม ชมรม กลุ่มการค้า หรือแม้แต่ในนามบุคคล ก็ยังเปิดกว้าง รองรับสมาชิก เพื่อจะร่วมเดินทาง ไปพร้อมกัน

บทบาท และภารกิจของสมาพันธ์ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งพาของ SME ไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลาง ในการสะท้อนปัญหา ของเหล่าผู้ประกอบการ ผ่านไปยังภาครัฐ เพื่อจะได้หาแนวทาง ในการแก้ไข และพัฒนา ให้ SME ไทยรุกตลาดโลก แข่งขันกับนานาประเทศ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ

 1. เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป
 2. เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME
 3. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสมาชิกในการ ดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
 4. ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก

รายนามสมาชิกรวมก่อตั้งสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย

 1. สมาคมการค้าไทยสมาร์ทเอสเอ็มอี (ยุทธพงศ์ อุมาภรณ์สกุล )
 2. สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ (คุณสวาสดิ์ มิตรอารี)
 3. สมาคมการค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย (นายทรงฤทธิ์ อมรวิกัยกุล อุปนายก)
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป Thai-agri food cluster (คุณประสงค์ แก้ววิจิตร เลขานุการชมรม)
 5. สมาคมการค้าเอส เอ็ม อี ไทย (TSME) (อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ นายกสมาคม)
 6. สมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา ( นายหัสดี แซ่เยี่ยง อุปนายกสมาคม )
 7. สมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทย
 8. สมาคมวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย (ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์)
 9. สมาคมเอสเอ็มอีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คุณมัณฑนา เล็กสมบูรณ์ นายกสมาคม)
 10. ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ NEC Network (นายศิวากร หังสพฤกษ์ ประธาน)
 11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(วิสาหกิจชุมชน41,000แห่ง)ผอ.พลากร วงศ์กองแก้ว
 12. กลุ่มผู้บริหารศูนย์บริการ (คุณเกรียงศักดิ์ เส้งศักดิ์)
 13. ชมรม SMEจังหวัดพิจิตร
 14. ชมรมนักธุรกิจเอสเอ็มอีไทย (คุณวีรชญา ศรีมงคล)
 15. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก
 16. สมาคมเครื่องหนังไทย (นายวีระ..อุปนายก)
 17. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย (คุณสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคม และคุณนุกูล สามัคยานุสรณ์ เลขาธิการสมาคม)
 18. เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand (คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานฯ)
 19. สหกรณ์เกษตรอินทรีย์แทนรัก (นายอิทธิพันธ์ อมรอรรถโกวิท)
 20. ชมรมผู้ประกอบการ SME จ.อุตรดิตถ์ (คุณเพ็ชรเกษม ส่งสิริ ประธาน)
 21. สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร(Food Franchise Institute) (คุณสุภัค หมื่นนิกร ประธานกลุ่ม ส่งกรรมการผู้รับมอบอำนาจมาเซนต์ ชื่อ คุณลัลฐณรัศ รัชตรัตนสิน)
 22. สมาคมภัตตาคารไทย (ฐนิวรรณ กุลมงคล คอนเฟิร์มมาครับ)
 23. สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน (นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ นายกสมาคมและนายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล อุปนายกสมาคม)
 24. สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) (คุณสิทธิพร สุวรรณสุต)
 25. กลุ่มนวัตกรรมสหกรณ์ (20 สหกรณ์) (ร.อ.สถาพร สกลทัศน์ รน.)
 26. สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย (คุณอมรชัย นาคศุมิตร นายกสมาคม)
 27. สมาคม TA SME (คุณแก้วเก้า เผอิญโชค)
 28. กลุ่ม K-SME 5 (คุณโกมล สัมพันธ์วงศ์)
 29. กลุ่ม K-SME 9 (คุณปรัชญา อึ้งรังษี และ คุณสัญญา นามโสม)
 30. กลุ่ม K-SME 1 (คุณวีระชาติ ตรีอมฤติกุล)
 31. สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย เครือจันทร์ นายกสมาคม
 32. ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (16 สหกรณ์) (คุณสัญญา ลำเจียกเทศ /ประธานชุมนุมฯ)
 33. ชุมนุมสหกรณ์นิคมสยาม (คุณสมพิศ ทามี/ประธานชุมนุมฯ)
 34. สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ (คุณเอราวัณ ทับพลี)
 35. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (1,396 สหกรณ์ สมาชิก 2.8 ล้านคน) (ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ)
 36. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (คุณบุรินทร์ เกล็ดมณีอุปนายก)
 37. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการสมาคม)
 38. ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (120 สหกรณ์) (พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการฯ)
 39. ชมรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง (จำนวน 200 สหกรณ์ ) (คุณนพคุณ ยังเอียม ประธานชมรมฯ)
 40. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) (คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ผู้แทน)
 41. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย คุณวรวิทย์ เจริญวัฒนพันธุ์ นายกสมาคมฯ
 42. กลุ่ม Book Connection (คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ผู้แทน)
 43. ชมรมผู้ประกอบการ SME จ.ยะลา (คุณอรรคร์วุฒิ รุจิจินดาวรรณ์)
 44. กลุ่ม K-SME 6 (คุณเลิศนุวัฒน์ จิระประกอบชัย)
 45. smart sme club (พีเพิลมีเดียกรุ๊ป คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล)
 46. สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ
 47. มูลนิธิสัมมาชีพ (คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
 48. สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) (คุณจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ)
 49. กลุ่มสหกรณ์ปฏิญญาท่าแซะ (จำนวน 8 สหกรณ์ ) (คุณชัยสิทธิ์ สุขมาก ผู้นำกลุ่มฯ)
 50. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(จำนวน 8,161 สหกรณ์) (ดร.ก๊ก ดอนสำราญ ประธานฯสันนิบาตฯ)
 51. กลุ่ม Dinner Biz (คุณบรรเจิด ยอดศิริ เลขาฯ)
 52. กลุ่มสตรีที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ (ศรันย์ธร ลิมปิษเฐียร /ประธานฯ และ เสาวณีย์ เบญจวาณิชย์กุล / อุปนายก)

บทบาท และภารกิจของสมาพันธ์ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งพาของ SME ไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลาง ในการสะท้อนปัญหา ของเหล่าผู้ประกอบการ ผ่านไปยังภาครัฐ ปรากฏการณ์สำคัญของ SME ที่จะรวมตัวกันโดยเสรี ไม่ว่าจะเข้าร่วม ในนามของสมาคม ชมรม กลุ่มการค้า หรือแม้แต่ในนามบุคคล ก็ยังเปิดกว้าง รองรับสมาชิก เพื่อจะร่วมเดินทาง ไปพร้อมกัน ติดต่อ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ภาคตะวันออก โทร.061-028-4007 Email : [email protected]